Privaatsus poliitika

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Teenuse Veebisaidi privaatsuspoliitika on informatiivne, mis tähendab, et see ei käsitle Veebisaidi Kasutaja kohustusi. Privaatsuspoliitika sisaldavad peamiselt eeskirju, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist Veebisaidi Haldajate poolt, sealhulgas selliste andmete töötlemise aluseid, eesmärke ja ulatust, samuti andmesubjektide õigusi ning teavet küpsiste ja analüüsivahendite kasutamise kohta Veebisaidil.

1.2.Veebisaidi kaudu kogutavate isikuandmete Kaashaldajadks www.autodna.ee on AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Registrikood: 121164104, KMKR: 5492391545, ul. Obywtelska 128/152, 94-104 Łódź, kapital: 50.000,00 PLN, e-posti aadress: kontakt@autodna.ee kontakttelefon: +3726662886 - edaspidi kui "kaaashaldaja" või "kaashaldajad".

1.3.Haldaja töötleb Veebisaidi isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusnormidega, tuginedes eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus, General Data Protection Regulation, edaspidi "GDPR"). GDPR ametlik tekst: eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

1.4.Veebisaidi kasutamine, sealhulgas lepingute sõlmimine, on vabatahtlik. Seoses Veebisaidi kasutamisega on vabatahtlik ka Veebisaidi Kasutaja või Kliendiga seotud isikuandmete esitamine, välja arvatud kahel erijuhul: (1) Haldajaga seotud lepingute sõlmimine - Haldaja poolt pakutavate veebipõhiste teenuste jaoks vajalike isikuandmete esitamata jätmine, mis ei ole kooskõlas Veebisaidi eeskirjade, Kasutustingimuste ning käesoleva privaatsuspoliitikaga, muudab veebiteenuste lepingu sõlmimise ja vastavate teenuste pakkumise võimatuks; eelnimetatud juhul on isikuandmete esitamine lepinguline nõue, mille täitmiseks peab iga andmesubjekt, kes soovib Haldajaga lepingut sõlmida, esitama selliseid andmeid vastavalt vajadusele; iga juhul on lepingu sõlmimiseks vajalike andmete ulatus kindlaks määratud Teenuse Veebisaidil ja Teenuse Veebisaidi Kasutustingimustes; (2) Haldaja seadusjärgsed kohustused - isikuandmete esitamine on üldiselt kohaldavates õigusnormides sätestatud kohustuslik nõue, mis sunnib Haldajat isikuandmeid (nt konto raamatupidamisega seotud eesmärkidel) töötlema, ning andmete esitamata jätmine muudab Haldaja kohustuste täitmise võimatuks.

1.5.Haldaja teostab hoolikat järelevalvet, pidades silmas andmesubjektide huve ning olles vastutav selle eest, et nende kogutud andmed oleksid: 1) töödeldud vastavalt seadusele; (2) kogutud konkreetsetel õiguspärastel eesmärkidel ning kaitstud täiendava töötlemise eest; (3) vastavalt nende töötlemise eesmärgile sisuliselt täpsed ja asjakohased; (4) hoiustatud kujul, mis võimaldab vastava andmesubjekti identifitseerida, kuid mitte kauem kui töötlemiseks vajalik; (5) töödeldud viisil, mis tagab nende piisava turvalisuse, ning on sealhulgas kaitstud piisavate tehniliste või organisatsiooniliste vahenditega keelatud või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotsimineku, kahjustuste või hävitamise eest.

1.6.Arvestades andmete töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke, ning füüsiliste isikute õiguste või vabaduste rikkumisega seotud riski tõenäosust ja ohu raskusastet, kehtestab Haldaja töötlemiseks asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et olla kooskõlas käesolevate eeskirjadega. Vajaduse korral kontrollitakse ja ajakohastatakse eelnimetetud meetmeid. Haldaja võtab kasutusele tehnilised meetmed, mis takistavad volitamata isikute juurdepääsu elektrooniliselt edastatavatele isikuandmetele.

1.7.Kõik privaatsuspoliitikas sisalduvad sõnad, väljendid ja akronüümid, mis algavad suure tähega (nt Teenusepakkuja, Teenuse Veebisait, Võrguteenus), on defineeritud teenuse Kasutustingimustes, mis on saadaval ettevõtte Veebisaitidel.

2. ANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS

2.1.Haldaja on volitatud töötlema isikuandmeid, kui vastavas ulatuses on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest: (1) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühe või mitme konkreetse eesmärgi jaoks: (2) töötlemine on vajalik andmesubjekti poolt allkirjastatud lepingu täitmiseks või andmesubjekti poolt nõutud meetmete kasutusele võtmiseks enne lepingu sõlmimist; (3) töötlemine on vajalik selleks, et Haldaja saaks täita oma juriidilisi kohustusi; või (4) töötlemine on vajalik Haldaja või kolmanda poole seaduslike huvidega seotud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõigused nõuavad isikuandmete kaitset, eriti juhul, kui andmesubjekt on laps.

2.2.Igal juhul peab isikuandmete töötlemiseks olema täidetud vähemalt üks nõuetest, mis on välja toodud punktis 2.1. Konkreetsed seaduslikud alused Veebisaidi kasutajate ja Klientide isikuandmete töötlemiseks on välja toodud privaatsuspoliitika järgmises punktis - see viitab igale konkreetsele eesmärgile, mille nimel Haldaja selliseid andmeid töötleb.

3. VEEBSISAIDI ANDMETE TÖÖTLEMINE EESMÄRK, SEADUSLIK ALUS, TÄHTAEG JA KOHALDAMISALA

3.1.Igal juhul sõltub Haldaja poolt töödeldavate isikuandmete eesmärk, alus, tähtaeg, ulatus ja saaja Teenusepakkuja Veebilehe Kasutaja või Kliendi poolt läbi viidud toimingutest.

3.2.Haldaja võib isikuandmeid Teenuse Veebilehel töödelda järgmistel eesmärkidel, järgmistel alustel, järgmistel tähtaegadel ja järgmises ulatuses:

Andmetöötluse eesmärk
Andmetöötluse ja andmete säilitamise õiguslik alus
Töödeldud andmete ulatus
Internetis sõlmitud teenuslepingu täitmine või toimingu läbiviimine vastavalt andmesubjekti soovile enne taolise lepingu sõlmimist
GDPR, artikkel 6, lõige 1 L. b (lepingu täitmine)

Andmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, lõpetamiseks või aegumiseks.
Maksimaalne ulatus: täielik nimi, e-posti aadress, IP-aadress, kontakttelefon, postiaadress, peamine tegevuskoht/registrijärgne asukoht (tänav, tänavanumber, kontoriboksi number, postiindeks, linn, riik), juriidiline ärinimi, Kasutaja või Kliendi maksumaksja identifitseerimisnumber.
Otseturundus
GDPR, artikkel 6, lõige 1 L.f (Haldaja õigustatud huvi)

Andmeid säilitatakse vastavalt Haldaja õiguspärase huvi kestusele, kuid mitte kauem kui Haldaja majandustegevusega seotud nõuete esitamise tähtaja piires. Nimetatud aegumistähtaeg on ette nähtud õigusnormidega, täpsemalt tsiviilseadustikuga (majandustegevusega seotud nõuete peamine aegumistähtaeg on kolm aastat).
Haldaja ei pruugi andmeid otseturunduse eesmärgil töödelda juhul, kui andmesubjekt on sellest keeldunud.
Täielik nimi, telefoninumber, e-posti aadress.
Turundus
GDPR, artikkel 6, lõige 1 L. a (nõusolek)

Andmeid säilitatakse kuni selle ajani, mil andmesubjekt võtab tagasi oma nõusoleku andmete edasiseks töötlemiseks vastaval eesmärgil.
Täielik nimi, telefoninumber, e-posti aadress.
Konto raamatupidamine
GDPR, artikkel 6, lõige 1 L. c, koostoimes raamatupidamise seadusega (30. jaanuar 2018), artikkel 74 lõige 2 (Journal of Laws 2018, punkt 395)

Haldaja on kohustatud raamatupidamisega seotud andmeid säilitama seadusega ettenähtud perioodi jooksul (viis aastat alates konkreetseid andmeid puudutava fiskaalaasta algusest).
Teenuse Kasutaja või Kliendi täielik nimi, elukoht /peamine tegevuskoht/registrijärgne asukoht, juriidiline ärinimi ja maksumaksja identifitseerimisnumber.
Haldajapoolsete või Haldaja vastu esitatud nõuete kehtestamine, taotlemine või kaitsmine
GDPR, artikkel 6 lõige 1 L. f

Andmeid säilitatakse vastavalt Haldaja õiguspärase huvi kestusele, kuid mitte kauem kui Haldaja majandustegevusega seotud nõuete esitamise tähtaja piires. Nimetatud aegumistähtaeg on ette nähtud õigusnormidega, täpsemalt tsiviilseadustikuga (majandustegevusega seotud nõuete peamine aegumistähtaeg on kolm aastat).
Täielik nimi, kontakttelefon, e-posti aadress, postiaadress (tänav, maja number, kontoriboksi number, sihtnumber, linn, riik), elukoha aadress/ peamine tegevuskoht/registrijärgne asukoht.

Kasutaja või Kliendi puhul, kes ei ole teenuse tarbija, võib Haldaja täiendavalt töödelda Kasutaja või Kliendi seaduslikku ärinime ja maksumaksja identifitseerimisnumbrit.
Kontaktivormide ja reaalajas vestluse tugi
GDPR paragrahv 6 lg 1 punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi) – kontaktivormi või vestluse kaudu saadetud päringule vastamine – meie vastutava töötleja õigustatud huvi realiseerimiseks teenuse kasutajaga suhtlemise tagamiseks ja päringule vastamiseks aadressiga AUTODNA. Andmeid töödeldakse kuni kaebuse esitamiseni Teie isikuandmete töötlemise kohta või aja jooksul, mis ei ületa 36 kuud päringu saatmise kuupäevast.
Maksimaalne ulatus: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, saadetud sõnumi sisus toodud andmed.

4. VEEBISAIDI ANDMETE KASUTAJAD

4.1.Teenuse Veebisaidi nõuetekohase toimimise huvides, sealhulgas Haldaja Veebiteenuste korrektset toimimist silmas pidades, on oluline, et Haldaja kasutab välistöövõtjate teenuseid (näiteks tarkvara tarnet). Haldaja kasutab ainult selliste töötlejate poolt pakutavaid teenuseid, kes tagavad GDPR nõuete täitmiseks ja andmesubjektide õiguste kaitseks piisavate tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete kasutamise.

4.2.Haldaja ei tohi isikuandmeid edastada kõikidel juhtudel ega kõigile privaatsuspoliitikas viidatud andmekasutajatel või andmekasutajate gruppidele, vaid on kohustatud andmeid edastama konkreetsel eesmärgil ja ainult vajalikus ulatuses.

4.3.Haldaja võib isikuandmeid edastada kolmandale riigile, sealjuures vastutab Haldaja selle eest, et andmeid vastuvõttev riik tagab isikuandmete kaitse vastavalt üldmääruses sätestatud füüsiliste isikute õigustele ning et andmesubjektil on võimalik saada koopia oma isikuandmetest. Haldaja edastab kogutud isikuandmeid vaid juhul, kui see on vajalik töötlemiseks konkreetsel eesmärgil ning ainult vajalikus ulatuses, kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

4.4.Veebisaidi Kasutajate ja Klientide isikuandmeid on lubatud edastada järgmistele adressaatidele või adressaatide gruppidele:

a.Elektrooniliste maksete või kaardimaksete operaatorid - Kliendi puhul hõlmab see elektroonilisi või kaardimakseid Teenuse Veebisaidil. Haldaja teeb isikuandmed kättesaadavaks valitud operaatorile, kes Haldaja tellimusel taolisi makseid töötleb, sellises ulatuses, mis on vajalik Kliendi makse(te) töötlemiseks.

b.Arvamusuuringutega seotud küsimustike pakkujad - Juhul, kui Klient soovib teenuslepingute kohta arvamust avaldada, teeb Haldaja konkreetse isiku andmed kättesaadavaks valitud arvamusuuringute läbiviijatele, seda Veebisaidil sõlmitud müügilepingutega seotud tagasiside eesmärgil, ulatuses, mis on vajalik Kliendi tagasiside saamiseks konkreetse küsimustiku kaudu.

c.Teenusepakkujad, kes varustavad Haldajat tehniliste, infotehnoloogiliste ja organisatsiooniliste lahendustega, mis võimaldavad Haldajal majandustegevust teostada, kaasa arvatud Veebisaidi ja selle kaudu osutatavate Veebiteenuste kaudu (eelkõige Veebisaidi tarkvara, e-posti ja hostimise pakkuja ning Haldaja ärikorraldus ja tehnilise toe tarkvara tarnijad) - Haldaja muudab kogutud kliendiandmed valitud teenuseosutajatele/tarnijatele kättesaadvaks ainult vajalikus ulatuses ning vaid juhul, kui see on vajalik andmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil, kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

d.Raamatupidamis-, õigusabi- ja nõustamisteenuste osutajad, kes pakuvad vastavaid teenuseid isikuandmete Haldajale (eelkõige raamatupidamisbüroo, advokaadibüroo või võlgade sissenõudmise agentuur) - Haldaja teeb Kliendi isikuandmed valitud teenuseosutajale kättesaadavaks ainult vajalikus ulatuses ning vaid juhul, kui see on vajalik andmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil, kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

e.Koostööd tegevad üksused ja partnerid, kes avaldavad, reklaamivad või kasutavad Haldaja teenuseid oma kodulehel, teistel veebisaitidel või osana oma teenustest - Haldaja teeb Kliendi isikuandmed kättesaadavaks ainult selleks, et täita tsiviilõiguslikest lepingutest tulenevaid kohustusi.

f.Üksused, kellel on kapitalist tulenevad või isiklikud sidemed Haldajaga - käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel.

g.Muud üksused, tingimusel, et andmed on anonüümsed, st sellised andmed ei tohi tuvastada ühtegi konkreetset Kasutajat ega Klienti.

h.Avaliku sektori asutused või üksused, mille eesmärk on võidelda seaduserikkumiste, pettuste ja väärtegude vastu.

i.Ettevõtte ümberkorraldamise või müügi korral, tervikuna või osaliselt, ning vara üleandmisel uuele omanikule tervikuna või osaliselt, võidakse Kasutajate või Klientide isikuandmed üle anda ostjale, et tagada Teenuste jätkuv osutamine.

5. VEEBISAID PROFIILID

5.1.GDPR kohustab Haldajat teavitama automaatsetest individuaalsetest otsustusprotsessidest, sealhulgas profiilide koostamisest, nagu viidatud eelnimetatud määruses (artikkel 22, lõige 1 ja 4) ning - vähemalt sellistel juhtudel - andma olulist teavet konkreetsete protsesside põhimõtete, tähtsuse ja tagajärgede kohta, mis puudutab andmetöötluse subjekte. Eelnimetatut silmas pidades teavitab Haldaja käesolevaga Kliente ja Kasutajaid võimalikust profiilide koostamisest.

5.2.Haldaja võib profiilide koostamist kasutada otseturunduse eesmärgil, kuid selle alusel tehtud otsused ei ole kehtivad võrguteenuste lepingu sõlmimisel, lepingust keeldumisel või võrguteenuste kasutamise võimaldamisel Veebisaidi kaudu. Näiteks võib Veebisaidi kaudu koostatud profiilide eesmärgiks olla soodustuse pakkumine sooduskoodi saatmise teel, lõpetamata ostude meelde tuletamine, isiku huvide või eelistustega kooskõlas olevate tootepakkumiste saatmine või Veebisaidi standardpakettidest soodsamate tingimuste pakkumine. Olenemata profiilide koostamisest on pakutud soodustuste, paremate tingimuste ning Veebisaidi teenuste kasutamine konkreetse isiku otsustada.

5.3.Profiilide koostamine on konkreetse isiku käitumise automaatne analüüs või prognoos konkreetsel Veebilehel, mis koostatakse näiteks ostukorvi lisatud toodete, sirvitud tootelehekülgede või varasema toimingute analüüsi põhjal. Selline profiilide koostamine sõltub Haldaja valduses olevatest isikuandmetest, näiteks kontaktandmetest, mille kaudu Haldaja saab saata kasulikke sooduskoode.

5.4.Andmesubjekti kohtlemisel ei tohi lähtuda üksnes automatiseeritud töötlusest, sealhulgas profiilide koostamisest, mis võib tekitada andmesubjekti puudutavaid õiguslikke tagajärgi või muid olulisi mõjutusi.

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

6.1.Juurdepääs andmete parandamiseks, töötlemise piiramiseks, kustutamiseks või teisaldamiseks - andmesubjektil on õigus nõudu Haldajalt juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti on tal õigus vastavaid andmeid parandada, kustutada ("õigus olla unustatud"), nende töötlemist piirata, või teda puudutavate isikuandmete töötlemisest ning edastamisest keelduda. Eespool nimetatud õiguste eritingimused on sätestatud GDPR-is, art. 15-21.

6.2.Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta – andmesubjektil, kelle andmeid Haldaja töötleb (GDPR, artikkel 6, lõige 1 L. a; või art. 9, lõige 2 L. a) on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tühistamine ei peaks mõjutama enne tühistamist toimunud töötlemise seaduslikkust.

6.3.Kaebuse esitamise õigus järelevalveasutusele – andmesubjektil, kelle andmeid Haldaja töötleb, on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, seda isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Eesti Vabariigi seadustele vastavas vormis. Eesti Vabariigis on vastavaks järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon.

6.4.Õigus esitada vastuväiteid - andmesubjektil on õigus individuaalsetel põhjustel igal ajal keelduda oma isikuandmete töötlemisest - artikkel 6, lõige 1 L. e (avalik huvi või ülesanded) või f (töötleja õigustatud huvi), sealhulgas käesolevas privaatsuspoliitikas välja toodud profiilide koostamisest. Haldaja lõpetab isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui Haldaja suudab leida põhjustatud aluse - mis ületab andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused – mis puudutab õigusnõuete välja selgitamist, kehtestamist või kaitsmist.

6.5.Õigus keelduda andmete töötlemisest otseturustuse eesmärgil - kui isikuandmeid töödeldakse otseturustuse eesmärgil, on andmesubjektil õigus igal ajal esitada vastuväiteid turustamist puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, selle hulka kuulub otseturustusega seotud profiilide koostamine

6.6.Privaatsuspoliitika käesoleva punktiga seotud küsimustes võivad asjaomased isikud pöörduda Haldaja poole, saates vastavasisulise teate kirjalikult või e-posti teel eelpool toodud aadressile, või kasutades Teenuse Veebisaidil asuvat vormi

7. VEEBILEHE KÜPSISED, TEGEVUSE JA ANALÜÜSI ANDMED

7.1.Küpsised on väikesed andmeüksused, mille server saadab veebisaitide lehitsemisel Kasutaja arvutisse ja mis salvestatakse kasutatava veebibrauseri poolt (arvuti kõvakettale või nutitelefoni SD-kaardile - sõltuvalt sellest, millist seadet meie Veebisaidi külastaja kasutab). Üksikasjaliku teabe saamiseks küpsiste ja nende ajaloo kohta vaadake muu hulgas:et.wikipedia.org/wiki/HTTP-k%C3%BCpsis.

7.2.Veebileht kasutab erinevat tüüpi küpsiseid. Neid saab jagada tüüpideks järgmiste kriteeriumide alusel:

Teenusepakkuja järgi:
  1. veebisaidi enda küpsised (loodud Töötleja veebisaidil) ja
  2. kolmanda osapoole küpsised (mis on loodud muude osapoolte kui Töötleja poolt)
Eluea järgi (st aeg, mille jooksul need jäävad veebisaidi kasutaja seadmesse):
  1. ajutised küpsised (kustutatakse, kui Kasutaja veebisaidilt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb) ja
  2. püsiküpsised (säilitatakse teatud aja jooksul, mis on määratud iga faili parameetritega, või kuni nende käsitsi kustutamiseni)
Eesmärgi järgi:
  1. vajalikud küpsised (need võimaldavad veebisaidi nõuetekohast toimimist)
  2. funktsionaalsed/eelistuste küpsised (need võimaldavad veebisaidil kohaneda vastavalt külastaja eelistustele)
  3. analüüsi- ja toimivusküpsised (need koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse)
  4. turunduse, reklaami ja sotsiaalmeedia küpsised (need koguvad teavet veebisaidi kasutaja kohta, et näidata sellele isikule suunatud reklaami, samuti muid turundusvorme, sealhulgas seda, mida näidatakse teistel veebisaitidel, st sotsiaalmeedias)

7.3.Vastutav Töötleja võib töödelda küpsiste abil kogutud andmeid, kui kasutajad külastavad veebisaiti allpool nimetatud eesmärkidel:

Küpsiste eesmärgid Töötleja veebisaidil
veebisaidile sisselogitud Teenuse Kasutajate tuvastamine ja nende sisselogimise näitamine (vajalikud küpsised)
ostukorvi lisatud teenuste meelespidamine tellimuse esitamiseks (vajalikud küpsised).
täidetud tellimisvormide andmete või veebisaidi sisselogimisandmete meeldejätmine (vajalikud küpsised ja/või funktsionaalsed/eelistuste küpsised).
veebisaidi sisu (nt värvid, kirjasuurus, lehekülje kuvamine) kohandamine vastavalt Teenuse Kasutaja individuaalsetele eelistustele ja Veebisaidi kasutamise optimeerimine (funktsionaalsed/eelistuste küpsised).
anonüümse statistika kogumine selle kohta, kuidas Veebisaiti kasutatakse (analüüsi- ja toimivusküpsised).
uuesti turundamine, st Veebilehe külastaja käitumise kontrollimine tema tegevuste anonüümse analüüsi abil (näiteks samade lehekülgede korduv külastamine, teatud märksõnade kasutamine jne), et luua külastaja profiil ja pakkuda tema huvidele vastavat reklaami, isegi kui ta külastab teisi veebisaite Google Ireland Ltd. ja Facebook Ireland Ltd. reklaamivõrgustikes (turundus-, reklaami- ja sotsiaalmeedia küpsised)

7.4.Küpsisfailide saatmise viisi Veebisaidi kaudu antud ajahetkel, sealhulgas nende eluiga ja pakkujat, on võimalik populaarseimate veebilehitsejate kasutamisel kontrollida järgmiselt:

Chrome:
(1) klõpsake aadressiriba vasakul küljel asuval tabaluku ikoonil,
(2) avage vahekaart „Küpsisefailid”.
Firefox:
(1) klõpsake aadressiribast vasakul asuval kilbi ikoonil,
(2) avage vahekaart "Lubatud" või "Blokeeritud",
(3) klõpsake "Saitideülesed jälitamisküpsised", "Sotsiaalmeedia jälitajad" või "Jälitav sisu".
Internet Explorer:
(1) klõpsake menüül „Tööriistad”,
(2) minge vahekaardile „Interneti-suvandid”,
(3) minge vahekaardile „Üldine”,
(4) minge vahekaardile „Seaded”
(5) klõpsake nuppu "Kuva failid"
Opera:
(1) klõpsake aadressiriba vasakul küljel asuval tabaluku ikoonil,
(2) avage vahekaart „Küpsisefailid”.
Safari:
(1) klõpsake menüül „Eelistused”,
(2) minge vahekaardile „Privaatsus”,
(3) klõpsake „Halda veebisaidi andmeid”
Sõltumata sellest, millist veebilehitsejat kasutate, saate kasutada ka küpsisetööriistu, mis on saadaval järgmistel saitidel:
cookiemetrix.com/ või: cookie-checker.com/

7.5.Enamik turul olevaid veebilehitsejaid aktsepteerib vaikimisi küpsiste salvestamist. Igaüks saab küpsiste kasutamise tingimusi kohandada oma veebilehitseja seadistuste abil. See tähendab, et küpsiste salvestamist on võimalik osaliselt (nt ajutiselt) piirata või täielikult keelata. Viimasel juhul võivad teatud Veebilehe funktsioonid kannatada (näiteks ei pruugi võimalik olla tellimisvormi täitmine, kuna teenuste valik protsessi eri etappides ei jõua ostukorvi).

7.6.Küpsiste seadistused veebilehitsejas on olulised selleks, et anda nõusolek küpsiste kasutamiseks meie Veebisaidil. Seadusest tulenevalt võivad sellist nõusolekut väljendada ka veebilehitseja seaded. Kõige populaarsemate veebilehitsejate puhul saab üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas kasutajal on võimalik küpsiste seadeid kohandada või küpsised ise kustutada, vaadata brauseri abiosast ja allpool olevatelt lehekülgedelt (palun järgige linke):

7.7.Töötleja võib veebisaidil kasutada Google Analytics ja Universal Analytics teenuseid, mida pakub Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa). Need teenused aitavad Töötlejal koguda statistikat ja analüüsida veebisaidi liiklust. Kogutud andmeid töödeldakse ülalnimetatud teenuste abil. See võimaldab koostada statistikat, mis aitab hallata Veebilehte ja analüüsida Veebilehe liiklust. Andmed on koondatud. Eelnimetatud teenuste kasutamisel Veebisaidil kogub Töötleja andmeid külastajate ligimeelitamiseks, samuti Veebisaidi kasutajate käitumise kohta, teavet veebisaidile juurdepääsuks kasutatud seadmete ja veebilehitseja, IP-aadressi ja domeeni, samuti geograafiliste ja demograafiliste andmete (vanus, sugu) ja huvide kohta.

7.8.Igaüks võib hõlpsasti keelata Google Analytics andmete kogumise, mis puudutab nende tegevust konkreetsel Veebilehel. Selleks on vaja installeerida Google Inc poolt loodud brauserirakendus: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

7.9.Töötleja võib veebisaidil kasutada Facebooki Pixel koodi, mille levitaja on Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa). See teenus aitab Töötlejal mõõta reklaami tõhusust, jälgida Veebisaidi külastajate tegevusi ja kuvada neile kohandatud reklaami. Üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas Facebook Pixel töötab, leiate siit: facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10.Kasutaja saab Facebook Pixel koodi kasutamist hallata, kohandades reklaamiseadeid oma Facebooki kontol: facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. LÕPPSÄTTED

8.1.Teenuse Veebileht võib sisaldada viiteid teistele veebisaitidele. Haldaja julgustab külastajaid tutvuma teiste veebisaitide privaatsuspoliitikaga. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult Haldaja Veebisaidile.

Pange tähele, et see sait kasutab küpsiseid, et saaksite kasutada meie teenust, pakkuda optimaalset sisu ja kohandada Veebileht vastavalt teie vajadustele. Saate hallata küpsiseid brauseri seadete muutmisega. Jätkates veebisaidi kasutamist ilma brauseri seadeid muutmata, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Lisateavet leiate meie veebisaidi privaatsuseeskirjadest.